<h1><b>wędkarstwo, atlas ryb, ryby, ryba, katalog ryb, wędkarz, zdjęcia ryb, obrazki ryb, wędkarski świat, karp, okoń</b></h1>

      11 stycznia 2007, godzina 03:20:00

Sta?ych bywalców mojej strony chcia?bym poinformowa?, ?e ?yj? i w ko?cu zabra?em si? za reaktywacj? W?dkarskiego ?wiata. Powsta? ju? nowy wygl?d witryny i kilka pomys?ów, które niebawem b?d? zrealizowane. Prosz? o jeszcze troch? cierpliwo?ci. Jak wida? po godzinie dodania tego postu, staram si? jak mog? :)

      03 czerwca 2004, godzina 23:54:48

Wreszcie co? nowego - odpowiadam na pro?b? z ksi?gi go?ci i mam zaszczyt przedstawi? forum w?asnej produkcji :) Przy okazji zmieni?em nieznacznie kolorystyk? strony.
?ycz? owocnych dyskusji na forum i wyników w letnich wyprawach.

      04 sierpnia 2003, godzina 20:45:00

Startujemy z nowym wygl?dem. Zawarto?? - w zasadzie wszystko po staremu, generalnej zmianie uleg?a tylko forma. Jako nowo?? wymieni? musz? sond?, której nie by?o dotychczas.
Nale?y nadmieni?, ?e strona graficzna serwisu nie jest ju? w 100% moj? zas?ug?. Tym razem z pomoc? przysz?o mi moje S?oneczko. :)
Mam nadziej?, ?e nowe rozwi?zania nie b?d? sprawia?y problemów...

      17 kwietnia 2003, godzina 23:14:31

Uda?o si?! W?a?nie zako?czy?em d?ugie i nie ukrywam, ?e dosy? mozolne prace nad atlasem w nowej formie. Co prawda jest tam jeszcze kilka rzeczy, które wymagaj? poprawek i które trzeba jeszcze dorobi?. Jednak to co uda?o mi si? ju? uko?czy?, nadaje si? ju? do u?ytku :). Prosi?bym równie? o mailowe zg?aszanie mi wszystkich b??dów i niedoci?gni?? zwi?zanych z atlasowym skryptem.. na wypadek, gdyby nie uda?o mi si? wychwyci? wszystkich podczas testów.
?ycz? mi?ej lektury i zapraszam do cz?stszego odwiedzania mojej strony..

      11 lutego 2003, godzina 21:19:12

Dzi? kolejny krok naprzód.. uda?o mi si? uko?czy? ksi?g? go?ci 'w?asnej produkcji'.. Co oznacza ca?kowity koniec z republika.pl na mojej stronie.. Wszystko co wcze?niej odbywa?o si? za jej po?rednictwem jest teraz mojego autorstwa.. Mam nadziej?, ?e b?dzie dzia?a? w sposób zadowalaj?cy i nie sprawiaj?cy k?opotów.
Jako kolejny krok w pracach nad stron? postawi?em sobie przerobienie atlasu na wersj? w oparciu na bazie danych.. ale zanim uda mi si? to sko?czy? minie jeszcze zapewne sporo czasu. Pozdrowienia dla wszystkich bywalców tego miejsca..

      04 stycznia 2003, godzina 19:08:01

Uda?o mi si? przeprowadzi? ma?? aktualizacj?. Wreszcie nowy regulamin PZW oraz moja fotka. Zmianie uleg? równie? serwer, na którym znajduje si? strona.

      08 listopada 2001, godzina 18:52:29

Przyznaj? si?, bardzo ma?o si? tutaj ostatnio dzieje, ale dzisiaj doda?em nowy link. Mam te? nadziej?, ?e w najbli?szym czasie strona ulegnie znacz?cym zmianom.

      07 kwietnia 2001, godzina 23:40:27

Hmm.. no tak.. jest SDI, a strona le?y od?ogiem :), ale teraz mam troch? wolnego to mo?e wreszcie si? za ni? zabior?. Czekam na wszelkie propozycje aktualizacji (tematy, zagadnienia, itp...).

      20 marca 2001, godzina 16:14:55

Ta data chyba jeszcze bardzo d?ugo pozostanie w mojej pami?ci. W?a?nie dzi? zako?czy?em d?ugi okres korzystania z Internetu za po?rednictwem modemu :). Mam nadziej?, ?e SDI pozwoli mi cz??ciej aktualizowa? t? stron?, i ?e dzi?ki temu stanie si? ona bardziej "na czasie".

      05 lutego 2001, godzina 16:34:32

No i sta?o si?. Wreszcie uda?o mi si? uko?czy? Atlas ryb. W nowej, zaktualizowanej, wersji wszyskie gatunki ryb posiadaj? rysunki oraz ca?a struktura dzia?u jest o wiele bardziej przejrzysta. Mam nadziej?, ?e si? spodoba :-).. ?ycz? mi?ego przegl?dania.

      03 stycznia 2001, godzina 20:17:34

Dzisiaj pierwszy dzie? nowego design'u. W starym stylu zosta? jeszcze ca?y Atlas Ryb, tak?e jeszcze wiele przede mn?.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2007 - Skylan.pl - skylan@skylan.pl